Vlaanderen heeft veel van zijn welvaart te danken aan zijn maritieme ligging. De verbondenheid met de zee biedt ook enorme mogelijkheden om de strijd tegen de broeikasgassen aan te gaan. De windmolenparken op zee zullen de komende jaren fors worden uitgebreid. Tegelijkertijd met de capaciteitsuitbreiding wordt ook onderzocht hoe men de efficiëntie nog kan verhogen, zodat het potentieel ten volle kan worden benut. Maar bedrijven uit de blauwe economie innoveren ook in andere technologieën. Zo onderzoekt een consortium van de Blauwe Cluster momenteel of drijvende zonnepanelen in de Noordzee het potentieel aan hernieuwbare energie kunnen verhogen. Heel wat Vlaamse bedrijven zijn pioniers in het verschonen van de scheepvaart. Dat gaat van het aanpassen en efficiënter maken van bestaande motoren tot het zoeken naar nieuwe vormen van aandrijvingskracht om fossiele brandstoffen te vervangen, zoals waterstof of elektriciteit. Deze innovaties zijn beloftevol maar zullen nog heel wat investeringen vergen. Het is belangrijk dat de nieuwe Vlaamse regering de transitie naar een koolstofarme maritieme economie mee faciliteert.

Het is belangrijk dat de nieuwe Vlaamse regering de transitie naar een koolstofarme maritieme economie mee faciliteert.

Denk aan de nood aan walstroom voor de energievoorziening van schepen in de havens en de aanleg van nieuwe, aangepaste infrastructuur. Nieuwe vormen van energie-opslagcapaciteit zullen nodig zijn om de aanvoer van hernieuwbare energie in balans te brengen met de vraag. Ook daarin kan waterstof een beloftevolle toepassing zijn. De zee is ook bron van voedsel met een kleinere klimaatvoetafdruk, onder meer dankzij aquacultuur met de kweek van mosselen in windmolenparken en de kweek van zeewieren en -algen voor verwerking tot levensmiddelen.

Naast de strijd tegen de broeikasgassen zal de volgende Vlaamse regering ook prioriteit moeten maken van klimaatadaptatie. De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al voelbaar. De droogteproblematiek is er een van. Partners binnen de Blauwe Cluster onderzoeken de mogelijkheid om op een energie-efficiënte manier zoetwater te produceren door het ontzilten van zeewater. Ander probleem is de stijging van de zeespiegel en vooral de bestandheid van onze kustlijn tegen grote stormen. De startnota van De Wever verwees terecht naar de noodzaak te investeren in onze kustverdediging. Over op welke manier dat best wordt aangepakt wordt ook heel wat onderzoek gevoerd door partners in de Blauwe Cluster.

De volgende Vlaamse regering zou een investeringsregering moeten zijn in de blauwe economie: in onderzoek en ontwikkeling en in de infrastructuur om deze innovaties uit te rollen. Zo kunnen de projecten van de partners bij de Blauwe Cluster concreet bijdragen aan de noodzakelijke klimaataanpak van onze regio.

 

Caroline Ven, CEO De Blauwe Cluster

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.