De EU heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 niet meer broeikasgassen uit te stoten dan ze opneemt. Om dat waar te maken, moet de energievoorziening grondig herbekeken worden. Aangezien de beschikbare ruimte op het continent beperkt is, wordt dan ook in toenemende mate naar de zee gekeken.

De Europese Commisie heeft in dit verband een Europese Strategie voor Hernieuwbare Offshore Energie opgesteld. Deze strategie zet de krijtlijnen uit voor een sterkere focus op energieopwekking op zee. De belangrijkste elementen van deze blauwe strategie worden hieronder beknopt aangehaald.

Vormen van blauwe energie

Windmolens
Op dit moment heeft de Europese Unie een offshore windcapaciteit van 12 GW. Om Europa klimaatneutraal te maken, wil de Europese Commissie de capaciteit van windmolens verhogen tot 300 GW tegen 2050. Dat betekent een stijging met een factor 25 in 30 jaar tijd. 

Oceaanenergie 
De opwerkking van energie uit golven en getijden, de bekendste vormen van oceaanenergie, is momenteel nog heel beperkt, maar de Europese Commissie gaat ervan uit dat het aandeel van deze energiebronnen aanzienlijk zal toenemen tegen 2050.

Drijvende technologie
Daarnaast gelooft de Europese Commissie ook sterk in het potentieel van drijvende windmolens en zonnepanelen. Die technologie staat echter nog niet op punt, en er zal nog heel wat onderzoek verricht moeten worden voordat dergelijke installaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening.

Alleen maar voordelen

Duurzame energievoorziening 
Hernieuwbare offshore energie verzekert dat we minder van externe partijen afhankelijk zijn voor onze eigen energievoorziening en garandeert dat onze leefomgeving, biodiversiteit en visserijsector beschermd worden.

Tewerkstelling en werkzekerheid 
De ambitieuze groei van onze energiecapaciteit op zee zal over heel de Europese Unie voor talrijke groene banen zorgen die bovendien een grote mate van werkzekerheid bieden.

Bedrijfsopportuniteiten en vermarkting
Europese bedrijven zullen relevante ervaring opdoen, wereldwijd een voortrekkersrol spelen en de opgebouwde kennis en expertise naar het buitenland kunnen exporteren.

Realisatie

Uitdagingen bij de uitvoering 
Op dit moment kunnen fabrikanten de vraag nog niet aan, moeten onder andere de havens nog aangepast worden en moeten er ook nog heel wat ingenieurs en monteurs worden opgeleid. 

Investeren, investeren en nog eens investeren 
De Europese Unie wil een bedrag van maximaal 800 miljard euro in de uitvoering van de strategie investeren. Hiervoor wordt onder andere naar de Europese Investeringsbank en het Coronaherstelfonds gekeken.

Belang van een harmonieuze aanpak
De grote vlucht van windenergie op zee biedt ook heel wat interessante opportuniteiten voor visserij en scheepvaart. Hoofdzaak is dat dit met voldoende respect voor de natuurlijke omgeving gebeurt. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.