De Noordzee is een broeihaard van leven. Onder het wateroppervlak vind je een ware schat aan fauna en flora. Menselijke activiteiten en de klimaatverandering hebben echter een aanzienlijke impact op de biodiversiteit in het gebied.

Op 31 mei verzamelden een brede waaier aan stakeholders en het grote publiek in De Grote Post in Oostende om stil te staan bij het thema Natuurherstel in het Belgische deel van de Noordzee. De focus lag daarbij op de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit en de mogelijkheden om habitats in ere te herstellen.

Na een korte introductie door minister Van Quickenborne en de dienst Marien Milieu werd dieper ingegaan op de thema's grindbedden, oesterbanken en banken van schelpkokerwormen. Tussendoor bracht acteur Wim Opbrouck stukjes uit zijn voorstelling 'Ik Ben Een Walvis', een moderne parabel over het onbereikbare.

Foto's © FOD Volksgezondheid

Belangrijkste takeaways

Stijgende temperaturen, verzuring van het zeewater, vervuiling en verstoring van de zeebodem hebben een negatieve impact op het mariene milieu. De aanwezige natuur beschermen via een netwerk van beschermde gebieden is noodzakelijk maar onvoldoende. We moeten inzetten op actief natuurherstel en de aangerichte schade herstellen om de biodiversiteit te vrijwaren.

De Belgische overheid zet daarbij in op drie prioriteiten: herstel van de grindbedden, herstel van de oesterbanken en opwaardering van andere riffen, zoals de banken van de schelpkokerworm. Met de visie rond natuurherstel wil de dienst Marien Milieu een platform creëren waar mensen en samen kunnen werken om op een efficiënte wijze tot duurzame resultaten te komen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.