Hoe kan je activiteiten op het gebied van aquacultuur en energie samen organiseren op dezelfde ruimte? Dat was het onderwerp van onze eerste taskforce rond multi-use op 15 oktober. Bedrijven uit beide sectoren maar ook overheidsinstanties en kennisinstellingen namen aan deze denkoefening deel.

De taskforce toonde aan dat beide sectoren openstaan voor meervoudig ruimtegebruik. De energiesector wil wel pas concrete stappen zetten wanneer meer duidelijkheid over de technische en economische haalbaarheid bestaat.

Hoewel het marien ruimtelijk plan integratie van zeevoeding in zones voor energieproductie mogelijk maakt, dwingt de overheid dit niet af wegens te veel onzekerheden. De overheid kijkt naar de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe offshore windmolenparken als instrument om meervoudig gebruik in deze zones sterk aan te moedigen.

De procedure zal 1 à 2 jaar in beslag nemen. Deze tijd moet gebruikt worden om een doorgedreven samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen op te zetten zodat we multi-use kunnen realiseren.

Offshore energiesector zet de deur open
Focus voor de offshore windsector ligt op de realisatie van 6 GW door bijvoorbeeld ook drijvende zonnepanelen in de nieuwe zones te introduceren. Veel zal afhangen van hoe de overheid dergelijke projecten zal beoordelen in de aanbestedingsfase.

Bedrijven in de offshore energie reiken graag de hand naar de aquacultuur sector, maar zien zichzelf niet als initiatiefnemer. Tractebel trekt voluit de kaart van aquacultuur als extra troef om drijvende structuren voor meerdere doeleinden te gebruiken.

Aquacultuursector piloteert offshore
Op operationeel vlak zijn er win-win situaties te creëren. Denk maar aan gedeelde diensten zoals monitoring, vaarbewegingen, onderhoud, communicatie en security. Twee pilootprojecten (Wier & Wind, UNITED) en één haalbaarheidsstudie (MARCOS) pakken momenteel zowel de technologische als-niet technologische uitdagingen voor grootschalige commerciële aquacultuur in de offshore windparken aan.

Naast de ruwe condities op zee zijn het vooral de administratieve en regelgevende aspecten die multi-use initiatieven complex maken (en dus vertragend werken). De aquacultuur sector vraagt om stimulansen van de overheid om de integratie van aquacultuur in windparken - die niet uit zichzelf zal onstaan – te stimuleren.

Overheid neemt verantwoordelijkheid op 
De voorbereiding van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe concessiezones is ondertussen gestart. Hiervoor heeft de federale overheid een consultant aangesteld en een taskforce opgericht. Hoe multi-use initiatieven zullen beoordeeld worden is nog onduidelijk, maar de overheid voorziet dit op te nemen in de procedure.

De Nederlandse overheid werkt in deze context met gebiedspaspoorten. Voor windpark Borssele is het eerste paspoort klaar waarin zones voor doorvaart en medegebruik (zoals natuurherstel en aquacultuur) afgebakend zijn. Hier is de afstand tussen de windmolens groter dan in België, wat meer mogelijkheden biedt voor multi-use. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.