Met het co-creatie-onderzoekstraject Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we de Belgische kust tot ver in de toekomst kunnen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Vlaanderen is daardoor wereldwijd een pionier in kustbescherming op lange termijn.

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé besprak onlangs de stand van zaken van Kustvisie met de tien kustburgemeesters in aanwezigheid van het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De finale onderzoeksresultaten worden in maart 2023 verwacht en zullen de basis vormen voor de opmaak van een Vlaams strategisch plan in 2023-2024. Daarnaast zullen ze mee opgenomen worden in het nieuwe federaal Marien Ruimtelijk Plan.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat ook de kinderen van onze kleinkinderen nog op een aangename manier kunnen blijven genieten van de kust.

Input van alle stakeholders

Alle belanghebbenden hebben de afgelopen maanden feedback en input kunnen geven. Voor elke strandzone en voor elke haven aan de kust vonden overlegmomenten plaats met vertegenwoordigers van de federale, regionale en lokale overheden, van de havenbedrijven en van relevante middenveldorganisaties.

Belangen zoals toerisme, erfgoed, havenactiviteiten, vastgoed en natuur vormen soms uitdagingen voor de diverse mogelijke beschermingsalternatieven, maar werden expliciet meegenomen in het hele verhaal.

Het onderzoek zal uitwijzen welke alternatieven kansrijk en redelijk zijn en welke niet. Belangrijk daarbij is dat we de huidige functies van en aan onze kust bewaren en zelfs versterken waar het kan. We zoeken in dit traject actief naar kansen voor ecologie, economie, toerisme en recreatie

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Voorlopige resultaten

Uit het eerste deel van het studietraject van Kustvisie kwamen acht mogelijke beschermingsalternatieven voor de strandzones naar voren. Van deze acht worden er op dit moment nog drie in detail uitgewerkt.

  1. De hoog-en laagwaterlijn behouden op de plek waar die nu ligt en alle stranden, dijken en duinen stapsgewijs ‘verhogen’ naarmate de zeespiegel stijgt;
  2. De hoog- en laagwaterlijn overal ongeveer 100 meter zeewaarts opschuiven door grote zandsuppleties, zodat er overal voldoende ruimte is om een extra dijk of duin in te passen zonder aan strandbreedte in te boeten; 
  3. In eerste instantie maatregelen binnen de bestaande ruimte nemen, en de hoog- en laagwaterlijn pas zeewaarts verplaatsen wanneer de zeespiegelstijging een specifiek vooraf bepaald niveau bereikt.

De vier kusthavens Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort volgen een parallel traject van co-creatiesessies. Dat is nodig omdat er voor de havens extra uitdagingen zijn naast kustbescherming en waterkering.

De kustburgemeesters, gouverneur Carl Decaluwé, het kabinet van minister Peeters en het projectteam

Alternatieven verfijnen en beleidsmatig verankeren

De kansrijke alternatieven van het co-creatie-onderzoekstraject  worden verder geoptimaliseerd voor een zeespiegelstijging van één, twee en drie meter, zodat duidelijk wordt in welke stappen de kustbescherming kan worden opgebouwd.

Met de redelijke alternatieven zal vanaf maart 2023 aan de slag gegaan worden om via participatie van het brede publiek het maatschappelijk meest wenselijke alternatief tegen eind 2024 zowel op Vlaams als federaal niveau beleidsmatig te verankeren.

Achtergrond

De Belgische kust is erg gevoelig voor de gevolgen van de klimaatbescherming. Daarom besloot de Vlaamse Overheid op 22 december 2017 om een langetermijnaanpak voor de bescherming van onze kust te ontwikkelen onder de naam Kustvisie.

Doel is om de maatschappelijk meest wenselijke maatregelen te identificeren die nodig zijn om onze kust en het achterland op een duurzame wijze te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter. Om dit tot een goed einde te brengen, wordt er intensief samengewerkt met alle relevante actoren aan de Belgische kust.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.