Steeds meer plannen voor productie van waterstof uit hernieuwbare energie steken de kop op.

Op 4 maart kondigde DEME Concessions een exclusief partnerschap aan met Omaanse partners om een installatie te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof in Duqm, Oman. De productiesite zal sterk bijdragen tot de decarbonisatie van de regionale chemische industrie in Oman. Ook zal ze groene waterstof en/of afgeleiden (zoals groene methanol of ammoniak) leveren aan internationale klanten in Europa, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen. De geplande elektrolysecapaciteit in de eerste fase wordt geraamd op 250 à 500 MW. Na deze eerste fase wordt het opschalen van de installatie voorzien. Het voordeel van de locatie in Duqm is de beschikbaarheid van goedkope hernieuwbare energie (zon en wind), naast grote beschikbare oppervlakten (on- en offshore).

Eind februari kondigden Shell, Gasunie en Groningen Seaport aan een haalbaarheidsstudie uit te voeren om tegen 2030 4 GW aan elektrisch vermogen uit windparken op zee om te zetten in waterstof in het Noord-Nederlandse Eemshaven.

Dichter bij huis kondigden de Haven Oostende, DEME Concessions en PMV aan om tegen 2025 een fabriek operationeel te hebben in het havengebied van Oostende die groene waterstof produceert. In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart en is er tevens een demonstratieproject met een electrolyser van ca. 50 MW gepland. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom-project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies. 

De partners van het project Hyoffwind schrijven momenteel een aanbesteding uit om in de haven van Zeebrugge een installatie te bouwen van 25 MW. Het project in Zeebrugge is opgezet door een consortium van Fluxys, Eoly en Parkwind, respectievelijk de groenestroomleverancier en de windparkdochter van Colruyt Group. De finale investeringsbeslissing wordt na de zomer verwacht als het bouwcontract wordt toegewezen. Het zou gaan om een investering van 30 tot 35 miljoen euro. 

Innovaties en nieuwe systemen hebben niet alleen supporters, maar ook flink wat critici. Zoals de offshore windenergie destijds op tegenstand botste, wat de opstart aardig bemoeilijkte, is er weerstand tegen de komst van waterstoffabrieken op hernieuwbare energie.

Het hoofdargument is dat we onze hernieuwbare energie beter inzetten voor de rechtstreekse aanlevering van groene elektriciteit voor gezinnen dan voor een dure en energetisch minder efficiënte omzetting naar waterstof. Maar waterstof heeft troeven in toepassingen waarvoor elektriciteit niet geschikt is, zoals het transport van energie op grote afstand via schepen. Het is ook een onmisbare bouwsteen voor de omslag naar een klimaatneutralere chemie, die er noodzakelijkerwijze aankomt.

Net daarom zijn de kennisopbouw en de eigen ontwikkeling van groene waterstof in ons land van strategisch belang. Waterstof kan niet alleen worden ingezet als energiedrager, bijvoorbeeld voor de walstroom van schepen. Het biedt ook de mogelijkheid om CO2 grootschalig en economisch om te zetten in nieuwe groene grondstoffen voor de chemische industrie. Zo wordt het concept circulaire economie uitgebreid naar de problematiek van de klimaatverandering.

Grootschalige opwekking van hernieuwbare energie met bijkomende windparken in de Noordzee - voor de Belgische kust maar ook voor onder meer de Schotse kust - moet toelaten ook in West-Europa groene waterstof te produceren tegen concurrentiële prijzen en op grote schaal.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.