Indienen van een project bij de Blauwe Cluster verloopt uitsluitend via het online formulier. Hiervoor dien je je te registeren op onze website. Dit laat toe om jouw dossier te bewaren en op een ander moment hieraan verder te werken. In de voorbereiding van je aanvraag kan je gebruik maken van het werkdocument. We raden je aan om de innovationmanagers te contacteren bij het ontwikkelen en indienen van de 10-pager! 

Onze dertiende call staat open sinds 2 december 2022. Deadline voor indiening in vrijdag 3 februari om 12u !

Haalbaarheidsstudies kunnen doorlopend ingediend worden

Aangemelde projecten worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven.

Disclaimer: bij indiening van een 10-pager moet het consortium zich ervan vergewissen dat een project enkel ontvankelijk is als het voldoet aan de clustercriteria. Het consortium verklaart zich akkoord met de voorwaarden inzake lidmaatschap en acquisitiefee die inherent verbonden zijn aan de projectaanvraag. De betrokken partners gaan een engagement aan tegenover elkaar om het project verder uit te werken en uit te voeren. Bij laattijdige uittreding uit een project, neemt de uittredende partner zijn verantwoordelijkheid op ten aanzien van het consortium.

Bijlagen: alle info over het instrumentarium