Geef jouw mening over ruimtelijke ordening op zee

In ons land zijn we al toe aan een derde marien ruimtelijk plan. Dit nieuwe plan gaat in voege in 2026 en blijft van kracht tot 2034. Tot en met 27 augustus kun je het finale ontwerp voor dit nieuwe plan inzien en jouw opmerkingen en suggesties hiervoor doorgeven.
Nieuws
05 juni 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De schaarste ruimte op zee goed gebruiken is belangrijk voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee, voor voedselproductie, voor het behoud van onze ecosystemen en voor het stimuleren van een duurzame blauwe economie. Een marien ruimtelijk plan heeft grote impact op hoe duurzaam we met de zee zullen omgaan en hoeveel ruimte er echt aan innovatie wordt gegeven.

Een grotere nadruk op meervoudig ruimtegebruik en ruimte voor innovatieve installaties voor de kust zijn voor De Blauwe Cluster belangrijke breekijzers. Als speerpuntcluster voor de duurzame blauwe economie willen we dit terug in het plan brengen.

In en op onze Noordzee vinden heel wat activiteiten plaats, zoals het opwekken van hernieuwbare energie, militaire activiteiten, zandontginning, natuurbehoud, scheepvaart, visserij, pleziervaart en innovatieve projecten met onder meer autonome vaartuigen en mosselkweek. 

Een marien ruimtelijk plan (MRP) brengt al deze activiteiten in kaart, met als doel de verschillende belangen met elkaar te verzoenen en alle activiteiten veilig naast elkaar te laten plaatsvinden. In 2014 was België een van de eerste landen ter wereld die zo'n plan opgesteld had.

Het huidige MRP werd in 2020 aangenomen voor een periode van zes jaar. Dat betekent dat er in 2026 een nieuw plan op tafel moet liggen. Ondertussen is er een finaal ontwerp opgesteld. Nog tot 27 augustus 2024 kan het brede publiek opmerkingen bij dit ontwerp formuleren.

Meervoudig ruimtegebruik

België beschikt over een beperkte kustzone. Dit betekent dat de beschikbare ruimte optimaal gebruikt moet worden. Daarom probeert men meerdere activiteiten op dezelfde plaats te combineren. Dit noemt men meervoudig ruimtegebruik.

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan onderzoek naar drijvende zonnepanelen en experimenten met het kweken van zeewier en schelpdieren. Diverse activiteiten kunnen zo veel meer op elkaar inhaken inzake energie, natuurcreatie, monitoring, veiligheid enz. 

Het leidende principe van het Belgisch marien ruimtelijk plan is dan ook dat meervoudig ruimtegebruik de norm moet zijn. Op een slimme manier moeten verschillende functies op dezelfde plaats mogelijk gemaakt worden en elkaar aanvullen en zelfs versterken.

Terzelfdertijd legt het ontwerp een duidelijke focus op ‘single use’, schrapt het de zones voor innovatie, en voert het een verbod in op vaste structuren voor commerciële ontwikkeling in de eerste zes zeemijl voor de kust. Dit betekent een rem op innovatieve ontwikkelingen. 

Op Europees niveau wordt in toenemende mate gepleit om zones voor meervoudig ruimtegebruik expliciet aan te duiden. In het huidige ontwerp voor het Belgisch deel van de Noordzee wordt dit echter niet meegenomen en zelfs afgebouwd. 

Voorstel Marien Ruimtelijk Plan 2026-2034
Geïntegreerde kaart op basis van het nieuwe MRP

Nieuwe elementen

De belangrijkste nieuwigheden van het nieuw MRP zijn:  

  • Totstandkoming van drie mariene reservaten en bodemintegriteitszones;
  • Verbod op nieuwe vaste constructies in een zone van zes nautische mijl vanaf de kust;
  • Afschaffing van de vier zones voor commerciële en industriële activiteiten;
  • Optimalisatie van de eerste offshore energiezone in het kader van een repowering;
  • Introductie van een zone voor visserijonderzoek;
  • Uitbreiding van de ankergebieden voor de scheepvaart;
  • Aanpassing van de zones voor zandontginning in het Natura 2000-gebied ‘Vlaamse Banken’.

Wat vind jij van het nieuwe plan?

Het nieuwe marien ruimtelijk plan zal een grote impact hebben op de blauwe economie en het leven aan de Belgische kust. Daarom heeft iedereen die dat wil tot en met 27 augustus de kans om opmerkingen op het plan door te geven.  

Je vindt het nieuwe MRP voor de Belgische Noordzee op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Daar vind je ook duidelijke instructies hoe je jouw opmerkingen kan doorgeven.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.