De blauwe economie is een motor voor economische groei, innovatie en werkgelegenheid in de Europese Unie. Er wordt een sterke groei genoteerd in zowel traditionele als opkomende sectoren. De Europese Commissie zet hier dan ook sterk op in.

Alle economische activiteiten in de EU gelinkt aan oceanen, zeeën en kusten zijn goed voor ongeveer 4,5 miljoen jobs en een jaarlijkse omzet van 650 miljard euro. De blauwe economie stelt de Unie bovendien in staat om haar doelstellingen op vlak van milieu en klimaat te realiseren. De oceaan zorgt immers voor schone energie en is ook een bron van essentiële grondstoffen.

De Europese economie heeft sterk te lijden gehad onder de coronacrisis. Het Europese herstelplan pleit dan ook voor een omslag naar een duurzamere en groenere economie. De blauwe economie kan hier een sleutelrol in spelen. Binnen die context heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie voor een duurzame blauwe economie gelanceerd.

Doelstellingen

Binnen het kader van de nieuwe aanpak heeft de Europese economie een aantal ambitieuze doelstellingen opgesteld voor de blauwe economie. Die vatten we hieronder kort samen:

Klimaatneutraliteit bereiken en de vervuiling een halt toeroepen

Dit wil men bereiken door de verdere ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie, decarbonisatie van maritiem transport en vergroening van de havens. Een duurzame oceaanenergiemix (met inbegrip van drijvende windenergie, thermische energie, golfenergie en getijdenenergie) kan voor een vierde van de volledige elektriciteitsproductie van de Europese Unie instaan tegen 2050. Havens zijn van cruciaal belang voor de connectiviteit en de economie van de Europese regio's en landen, en kunnen als energiehubs fungeren.

Overschakelen op een circulaire economie en de vervuiling aanpakken

Hierbij denkt men onder andere aan nieuwe normen voor het ontwerpen van vistuig, het recycleren van schepen en het buiten bedrijf stellen van offshore platformen alsook maatregelen om de verontreining van het (mariene) milieu door plastic en microplastics aan te pakken.

De biodiversiteit in stand houden en investeren in de natuur

Doel is om 30% van het zeegebied van de Europese Unie te beschermen en zo het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, de visbestanden te laten herstellen en een bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie en een veerkrachtig klimaat. Dat zal ook aanzienlijke financiële en maatschappelijke voordelen met zich meebrengen. De ecologische impact van de visvangst op mariene habitats zal nog verder afgebouwd worden.

Klimaatadaptatie ondersteunen en inzetten op een veerkrachtige kust

Hier is het de bedoeling om ons aan het veranderende klimaat aan te passen door bijvoorbeeld groene infrastructuur te ontwikkelen in kustgebieden en de kustlijn te beschermen tegen het risico op erosie en overstromingen. Zo houden we de biodiversiteit en de landschappen aan de kust in stand. Dit kan bovendien een positieve impact hebben op het toerisme en het economische klimaat aan de kust.

Duurzame productie van voedsel verzekeren

De duurzame productie van en nieuwe marketingnormen voor voedsel uit de zee, het gebruik van algen en zeegrassen, een sterkere controle op de visvangst alsook onderzoek en innovatie naar het kweken van voedsel via celcultuur zullen helpen om de Europese zeeën in stand te houden. Dit wordt ook ondersteund door de nieuwe strategische richtlijnen van de Europese Unie voor duurzame aquacultuur.  

De beschikbare ruimte op zee beter beheren

Het nieuwe Blauwe Forum voor gebruikers van de zee, dat tot doel heeft een dialoog op gang te brengen tussen offshore operatoren, stakeholders en wetenschappers die zich onder andere bezig houden met visvangst, aquacultuur, scheepvaart, toerisme en hernieuwbare energie, zal leiden tot een uitwisseling van kennis en goede praktijken en op die manier duurzaam gebruik van de ruimte op zee stimuleren. Na goedkeuring van de nationale maritieme ruimtelijke plannen in maart 2021 zal er in 2022 een verslag inzake de implementatie van de Europese Richtlijn maritieme ruimtelijke planning gepubliceerd worden. 

Context

De Green Deal is een breed gedragen plan van de Commissie Von der Leyen om klimaatverandering tegen te gaan en Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050. Hiertoe werd een routekaart uitgestippeld met een resem aan maatregelen binnen alle sectoren van de economie.

Het herstelplan voor Europa is niet alleen bedoeld om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te boven te komen, maar zet ook in op groene maatregelen en digitalisering om tot een duurzamere en veerkrachtigere Europese economie te komen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.