Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2020 tot 30 maart 2023
Info:
Lopend project
DBC als partner
Internationaal project

FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector

Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering. 

Als kustgebied is de 2 Zeeënregio (langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland) van oudsher een toeristenbestemming, met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de VN-Wereldtoerisme organisatie zal het toerisme in deze regio met 5-8% toenemen. Toerisme brengt echter ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Dit kan wereldwijd groeien met 92% (water) en 189% (landgebruik) in de periode 2010-2050 (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme al concurreren.

Het is duidelijk dat hier gezocht moet worden naar een circulaire oplossing, om te zorgen dat  toerisme economisch gunstig blijft. De corona crisis verplicht momenteel velen om stil te staan. Dit is het moment om te bekijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht en hoe we onze systemen na de crisis willen opbouwen.

Maak kennis met het FACET-project

Meerdere kleine pilots
Verspreid over het 2 Zeeën gebied, ontwikkelt FACET lokaal diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratie projecten. Op die manier kunnen ondernemers praktische kennis en ervaring opdoen om businessmodellen circulair te maken. Er wordt vanuit FACET expertise en ondersteuning geboden bij het opzetten van deze pilots. 

Samenwerkingsgroepen
Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners).  Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kan worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen.

Hoewel toeristen, de eindgebruikers van het toeristisch product, niet meegenomen worden in de pilotprojecten, zullen de demonstraties hen het meeste voordeel opleveren. Op deze manier blijft de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied gewaarborgd. 

Kennisdelen
Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over circulaire economie, nieuwe verdienmodellen en andere samenwerkingsvormen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het project. Daarom worden opgedane best practices zowel regionaal als internationaal gedeeld en uitgewisseld. Hiermee wordt praktijkkennis opgebouwd en krijgen ondernemers steun bij het veranderen naar een circulaire bedrijfsvoering/circulair verdienmodel. Met het project FACET wordt bijgedragen aan het stimuleren van het toeristisch mkb om circulaire toepassingen te ontwikkelen en toe te passen.

 

Partners
Nederland: NV Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Camping en Villapark De Paardekreek
België: Westtoer, De Blauwe Cluster
Frankrijk: ADEME
Verenigd Koninkrijk: Greenwich University, Norfolk County Council

Het project is gestart vanaf januari 2020 en loopt tot maart 2023.
De totale omvang van het project bedraagt € 3.891.756. Hiervan zal ongeveer € 2,4 miljoen in Zeeland worden besteed. De Provincie Zeeland draagt bij via een cofinanciering van € 185.423.

Interreg 2 Zeeën
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020. De doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. 
 

Contactpersoon: Karen Vanderstraeten

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.