CASSANDRA

De vraag naar meer natuurlijke vormen van kustverdediging neemt alsmaar toe. CASSANDRA speelt daarop in en gaat na wat we nog nodig hebben om een living lab voor tot stand te brengen waar nature-based solutions op een geïntegreerde manier bijeenkomen.
Status
Afgelopen
Duur
dec 2022 - dec 2023
Type
DBC-project, Nationaal project

CASSANDRA heeft tot doel de ontbrekende schakels te verkennen en de hiaten te identificeren die nodig zijn voor de voorbereiding van een ambitieus O&O-project (VLAIO of Europees project) om enerzijds een grootschalig living lab voor nature-based solutions (NBS) voor zandige kusten te realiseren, en anderzijds de acceptatie van de implementatie van geïntegreerde NBS voor kustveerkracht te verhogen.

Het hoofddoel is het formuleren van een proeftuinplan en roadmap waarin technische, economische, maatschappelijke en bestuurlijke aspecten zijn geïntegreerd. Het algemene doel is de haalbaarheid te beoordelen en de grenzen, architectuur, locatie(s) en langetermijndoelen te definiëren van een grootschalig living lab dat kan fungeren als demonstrator van NBS op een geïntegreerde manier.

Verschillende elementen zoals kustbescherming, natuur, ecosysteemontwikkeling, zoetwaterbeheer en koolstofafvang worden integraal meegenomen in het verhaal. Deze absoluut innovatieve benadering zal het mogelijk maken om de geïntegreerde oplossingsbenadering (natuurlijk en functioneel) te bestuderen.

Het project zal nagaan hoe toekomstige diensten met betrekking tot NBS kunnen worden ontwikkeld, niet alleen voor directe toepassing voor de Belgische Noordzeekust, maar ook als internationale demonstrator. Daarbij streeft men naar het dichten van de kenniskloof om het NBS-living lab te definiëren en het verhogen van de slaagkansen van een volledig R&D-projectvoorstel voor een living lab-project.

De kennisstappen hebben betrekking op:

  1. technische aspecten, d.w.z. welke geïntegreerde NBS op grote schaal kunnen worden toegepast langs zandkusten; 
  2. economische aspecten, d.w.z. welke nieuwe businessmodellen kunnen worden gecreëerd en hoe NBS in de toekomst kunnen worden gefinancierd door integratie van koolstofkredieten en ecosysteemdiensten; 
  3. maatschappelijke aspecten, d.w.z. gereedheid om NBS toe te passen bij lokale en regionale overheden en te onderzoeken hoe NBS kunnen worden gekoppeld aan onderwijs, blauw- en/of ecotoerisme en bewustzijn; 
  4. juridisch-bestuurlijke aspecten, d.w.z. hoe NBS kunnen worden geïntegreerd in bestaande lopende initiatieven (zoals kustvisie en denktank Noordzee) en beleid van overheid en lokale belanghebbenden.

Het CASSANDRA-project zal de risico's wegnemen die verband houden met:

  1. maatschappelijke acceptatie; 
  2. hoe een geïntegreerde NBS te definiëren; 
  3. financiering; en 
  4. vergunningen en administratie.

Partners: Haedes, Econopolis, DEME, IMDC en Jan De Nul

Met financiële steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.