België heeft de ambitie om in 2050 op 100% hernieuwbare energie te kunnen overschakelen. De beperkte ruimte op zee en op land vormt echter een belangrijk obstakel om dat waar te maken. Daarom wordt in toenemende mate naar samenwerking met het buitenland gekeken.

Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten gaat binnen die optiek een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor de aanleg van een onderzeese elektrische interconnector tussen België en Denemarken. Eerder kondigde Elia ook een nieuwe hybride interconnector met het VK aan. 

Hybride interconnectoren maken een verbinding met (offshore) hernieuwbare energie en andere landen. Dergelijke verbindingen zijn erg belangijk voor de Belgische energietransitie, want zo krijgen we toegang tot  nieuwe markten en bijkomende bronnen van hernieuwbare energie.

Om de aanleg van onderzeese elektrische interconnectoren mogelijk te maken op een kosteneffectieve, holistische en duurzame manier, moeten wel nog een aantal uitdagingen overwonnen worden. Daarom faciliteren De Blauwe Cluster en Flux50 het interclusterproject CORDOBA.

Context 

De verdere uitbouw van offshore windparken vormt een cruciaal onderdeel van de Europese energietransitie, waarbij uitgegaan wordt van een groei van de capaciteit van offshore wind in Europa tot 450 GW tegen 2050. Dit betekent een toename met een factor 20 ten opzichte van de huidige geïnstalleerde capaciteit.

Al deze opgewekte elektrische energie dient ook aan land te worden gebracht. Op dit ogenblik gebeurt dit voornamelijk met directe verbindingen van de individuele windparken naar land. De windparken nemen echter in aantal en grootte toe, en komen steeds meer met elkaar en met andere landen in verbinding te staan.

Om deze hybride offshore verbindingen mogelijk te maken, is er nood aan een meer geïntegreerde en grensoverschrijdende aanpak. Met het project CORDOBA willen de bedrijven Elicio, Marlinks, Yuso en Enersynt in samenwerking met EnergyVille/KU Leuven daarvoor ondersteunende beslissingstools en operationele modellen aanreiken.

Obstakels

Bij de realisatie van hybride verbindingen zijn heel veel stakeholders betrokken. Bovendien verlopen interacties op de energiemarkt op een heel complexe manier. Hierdoor vergroot het risico voor mogelijke investeerders om hybride connecties te realiseren.  

Verder is gebleken dat de huidige tools om hybride connecties technisch te ontwerpen en te analyseren niet voldoen omdat zij gebaseerd zijn op de huidige radiale directe verbindingen met het vasteland. Hybride connecties vertonen een veel hogere complexiteit, en op dit ogenblik wordt er daarbij niet of nauwelijks gebruik gemaakt van geavanceerde beslissingstools.

Onderzoeksvragen

In het kader van het CORDOBA-project gaan de projectpartners De Blauwe Cluster en Flux50 samen met KU Leuven op zoek naar antwoorden en pakken deze problematiek op drie hoofdlijnen aan:

  • een optimalisatiemodel voor het ontwerp van offshore netwerken ontwikkelen;
  • een gecoördineerd operationeel model voor hybride offshore verbindingen opstellen;
  • een investeringsparticipatiemodel en een remuneratiemodel in het leven roepen.

Ten slotte worden de modellen gevalideerd in verschillende testcases.

Doel

Het uiteindelijke doel van het CORDOBA-project is de inzichten in en kennis van de problematiek van offshore hybride netten te vergroten en tegelijk de nodige rekeninstrumenten en modellen te ontwikkelen voor de planning en uitbating van en investeringen in hybride offshore systemen. Op deze manier krijgen industriële partners de kans om wereldwijd nieuwe markten aan te boren.

Het project ging in januari 2021 van start en het is de bedoeling tegen 2023 de resultaten van het project rond te hebben.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.